Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Carnaval Mill

Stichting Carnaval Mill, gevestigd te 5451 HA Mill, Wanroijseweg 22a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Carnaval Mill
Wanroijseweg 22a
5451 HA Mill
www.germelaand.nl
telefoon:        06 20828808
e-mail:            secretaris@germelaand.nl
kvk:                 41080421
 
Verwerking persoonsgegevens
Stichting Carnaval Mill verwerkt uw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Onderstaand vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Carnaval Mill verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@germelaand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Stichting Carnaval Mill verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de navolgende grondslagen:

  • om in staat te zijn contact met je op te nemen naar aanleiding van je verzoek, vraag en/of opdracht
  • voor de ledenadministratie

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Carnaval Mill neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Carnaval Mill) tussen zit.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Carnaval Mill bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen persoonsgegevens met derden
Stichting Carnaval Mill verstrekt jouw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting Carnaval Mill gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Carnaval Mill en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@germelaand.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Stichting Carnaval Mill wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Carnaval Mill neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via secretaris@germelaand.nl
 
Foto’s en videobeelden
Gelet op de aard van onze dienstverlening, onder andere het organiseren van carnavalsactiviteiten is het een gewoonte dat er foto’s en videobeelden worden gemaakt van de deelnemers en bezoekers van onze activiteiten, zodat zij achteraf kunnen terugkijken c.q. nagenieten van hun deelname en/of bezoek aan onze activiteit. De gemaakte foto’s en beelden kunnen worden geplaatst op onze website, Facebook-, Instagram-, Twitterpagina en gebruikt worden voor lokale media en carnavalskrant. Door aan onze activiteiten deel te nemen of deze te bezoeken stem je in dat er mogelijk foto’s en/of beelden gemaakt, waarop jij of je kind(eren) zichtbaar is/zijn, welke kunnen worden geplaatst op genoemde kanalen. Indien je bezwaren hebt tegen een (toekomstige) plaatsing van foto’s en/of beelden waarop jij of je kind(eren) zichtbaar is/zijn, kun je je bezwaren c.q. verzoek tot verwijdering van de foto en/of beelden richten aan het bestuur via secretaris@germelaand.nl, waarna de foto’s en/of beelden per ommegaande, doch in ieder geval binnen een week, worden verwijderd.
 
Alle foto’s en/of beelden worden door Stichting Carnaval Mill op een online opslagdienst (beveiligd met wachtwoord) bewaard.
 

Privacyverklaring Stichting Carnaval Mill, versie november 2018