Geschiedenis carnaval Mill (door Jan Peters)

In de jaren vijftig deed in Mill het carnavalvieren zijn intrede. In 1956 werd in Mill het initiatief genomen tot het vieren van een avond carnaval in plaats van de toen wel bekende “bonte avonden”, welke plaats vonden in de concertzaal. Dit initiatief werd in 1957 niet herhaald en toen besloten een paar groepen jongeren carnavalsavonden te organiseren in café-zaal “de Harmonie” later bekend als zaal Vugts op de locatie waar nu het Lagerhuis gevestigd is. De boeren en de burgers vierden apart carnaval, de ene avond vierden de boeren” (de R.K.J.B.) en de andere avond de burgers (de latere WIELWAAIERS) carnaval. Dit ging niet lang goed. In 1958 verhuisden de leden van de R.K.J.B. (de boeren) naar Erica en noemden zich vanaf toen “dun Hutspot”. De burgers bleven in zaal “de Harmonie”, zij hebben in dat jaar de officiële staat van vereniging aangenomen onder de naam: DE WIELWAAIERS.

Dit was het initiatief tot het vieren van openbaar carnaval in het kerkdorp Mill.

Helaas kwam het niet tot een samenwerking tussen boeren en de burgers. De boeren (de Hutspotters) gingen wel samenwerken met de Katholieke Arbeiders Jongeren (K.A.J.), die al enkele jaren in besloten kring carnavalsavonden organiseerden). Hierna werd al vrij spoedig Dun Hutspot opgeheven. De toen al bestaande Wielwaaiers kreeg bij het aangaan van officiële staat van carnavalsvereniging de erkenning van de plaatselijke overheid als dé plaatselijke carnavalsvereniging. Dit was de vereniging die tot 1969 het openbare carnaval in Mill organiseerde waaronder de prinsverkiezing, de pronkzittingen, de optocht en de carnavalskrant. Toch was niet iedereen tevreden met de gang van zaken betreffende het carnavalvieren in Mill. De toenmalige Zegelvereniging begon in 1962 met het organiseren van jeugdcarnaval dat later de naam DE FOEKEPOT heeft gekregen.

In 1964 werd bij café van de Vorle (later de kleine Jan) carnavalsvereniging DE BOSSCHE KAR opgericht, deze vereniging had als doelstelling om carnaval te vieren in eigen omgeving.

In het najaar van 1965 werd in café Lamers carnavalsvereniging DE GERME opgericht met het doel om ook in eigen omgeving carnaval te vieren. De Germe gingen als snel verhuizen naar zaal Royal (Keyzers) en daar bloeide de vereniging zeer spontaan, hierbij ging men zover dat er hier een eigen prins gekozen werd. De Germe deden erg veel voor de bejaarden en de kinderen, ze brachten ook een eigen krantje uit en vierden binnen de vereniging een boerenbruiloft. Ook de bejaarden gingen binnen de bejaardenbond carnavalsactiviteiten organiseren, later noemden zij zich DE ELFPLUSSERS.

Spanningen en conflicten bleven niet uit en de gemeenschap had met deze situatie lang niet altijd vrede. De stichting samenlevingsopbouw, onafhankelijk van elke carnavalsorganisatie, vond dit de aanleiding om over een vorm van samenwerking te gaan praten. Na een gezamenlijk beraad ontstond in 1969 een overkoepelend orgaan waarin de carnavalsverengingen vertegenwoordigd waren met ieder twee personen waarbij Frans Keurentjes (opbouwwerker) optrad als contactpersoon. De afspraak was dat een aantal carnavalsverenigingen zou blijven bestaan, de samenwerking moest er toe leiden dat een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd zouden worden. Dit samenwerkingsorgaan is op 23 september 1971 overgegaan tot het oprichten van de Federatie van Millse Carnavalsverenigingen. Een afgevaardigde van De Foekepot (jeugdcarnaval) en van de Elfplussers (bejaardencarnaval) traden ook toe bij de Federatie van Millse carnavalsverenigingen.

Federatie van Millse Carnavalsverenigingen

  • De Wielwaaiers
  • De Bossche Kar
  • De Germe
  • De Foekepot
  • Elfplussers

Het federatiebestuur, bestaande uit o.a. afgevaardigden van de Elfplussers (bejaarden), de Foekepot (jeugdcarnaval), de Dorstknuppels (de Millse Hofkapel) en de prinsengarde (er bestond toen ook al een prinsengarde, deze bestond uit echtparen die de taak kregen om de Millse prins te begeleiden. Toen na enkele jaren de “ex-prinsen van Mill” zich georganiseerd hadden zouden zij deze taak van de prinsengarde overnemen).

Het federatiebestuur zou met ondersteuning van de aangesloten verenigingen en commissies het openbare carnaval gaan organiseren zoals, de prinsverkiezing, de pronkzittingen, de carnavalskrant, de optocht, jeugdcarnaval en bejaardencarnaval.

Al spoedig bleek de federatievorm een succes te zijn voor het carnavalsgebeuren in ons kerkdorp. De verschillende carnavalsactiviteiten kwamen in de jaren zeventig tot grote bloei.

In 1974 werd door de toenmalige Zegelvereniging het uitstekend draaiende jeugdcarnaval De Foekepot overgedragen met als zijn lusten en lasten aan het federatiebestuur.

Zij bouwde het jeugdcarnaval verder uit met de gemeentelijke Kinderoptocht op de carnavalsdinsdag. Ook werd toen het Dweilen in Mill geïntroduceerd. De kasteleins namen de organisatie hiervan zelf in handen. Vele honderden mensen trekken op de carnavalsmaandag Dweilend door de Millse straten.

Carnaval voor verstandelijk gehandicapten
In 1978 werd het initiatief genomen om een carnavalsavond te organiseren voor de verstandelijk gehandicapten uit onze regio, dit gebeurd in goed overleg met de SPD (sociaal pedagogische dienst) Boxmeer.

Carnavalsruilbeurs
Sinds 1977 wordt er een carnavalsruilbeurs georganiseerd.

Sleuteloverdracht
In de begin jaren zeventig werden er contacten gezocht met de carnavalsverenigingen uit de kerkdorpen, Langenboom (de Verkuskoppe), Wilbertoord (De Klotstekers) en St. Hubert (De Bokken). Uit deze contacten die werden bijeengeroepen door de stichting samenlevingsopbouw ontstond de gezamenlijke Sleuteloverdracht en de onderlinge contactavond.

SCM (Stichting Carnaval Mill)
Doordat de verenigingen en ook de federatie een rechtsvorm moesten aannemen in 1978 is de Federatie van Millse Carnavalsverenigingen eind 1978 overgegaan in een stichting, die voortaan de naam draagt SCM (stichting Carnaval Mill). Toen SCM een feit was geworden kreeg ook de kasteleinsvereniging zitting in het bestuur. Zodat nu alle groeperingen die met het carnavalsgebeuren te maken hebben vertegenwoordigd zijn in het huidige stichtingsbestuur. Kort na het aannemen van de stichtingsvorm, werd carnavalsvereniging De Germe na een bestaan van 13 jaar opgeheven. Zij droegen al hun bezittingen en hun naam De Germe over aan het stichtingsbestuur. De stichting heeft besloten Mill voortaan UT GERMELAAND te noemen.

(bron: Jan Peters)